Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA) autorizovanou osobou

Nabízíme poradenské služby v oblasti EIA, SEA a hodnocení vlivů na území NATURA 2000. Provedeme Váš projekt od oznámení až po závěrečné stanovisko. Zajistíme vyhotovení všech potřebných dokumentů v průběhu procesu. Budeme spolu s Vámi jednat s úřady státní správy a samosprávy, odbornou i laickou veřejností.

Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se v současné době provádí procesem EIA (posuzování záměrů) a procesem SEA (posuzování koncepcí). Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činností a technologie, v procesu SEA pak koncepce.