Poskytované služby

Poskytování komplexních poradenských služeb žadatelům o podporu pro všechny oblasti podpory z Operačních programů EU a veřejných zdrojů ČR.

Pro žadatele o podporu nabízíme soubor činností pokrývající celý cyklus projektu. Sjednotíme záměr žadatele s prioritami daného dotačního titulu.
Zpracujeme žádost o veškeré možné dotace pro projekt tak, jak jsou poskytované z Operačních programů EU a veřejných zdrojů ČR.

FÁZE PROJEKTU Činnosti
PŘÍPRAVAREALIZACE
  • dotační monitoring, analýzy dotačních příležitostí
  • posouzení vlivů projektu na ŽP autorizovanou osobou
  • zpracování a obhajoba záměrů a žádostí o dotaci z OP včetně žádosti o kofinancování z veřejných zdrojů ČR
  • příprava a organizace výběrového řízení včetně zpracování obchodních podmínek
PROJEKT MANAŽER
v průběhu celého projektového cyklu nebo v libovolných fázích projektu dle požadavků zadavatele
  • technický dozor investora
  • investiční dozor
  • audit činností správce stavby
VYHODNOCENÍ závěrečné vyhodnocení akce

 

Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví (EIA)

Nabízíme poradenské služby v oblasti EIA, SEA a hodnocení vlivů na území NATURA 2000. Provedeme Váš projekt od oznámení až po závěrečné stanovisko. Zajistíme vyhotovení všech potřebných dokumentů v průběhu procesu. Budeme spolu s Vámi jednat s úřady státní správy a samosprávy, odbornou i laickou veřejností.

Posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví se v současné době provádí procesem EIA (posuzování záměrů) a procesem SEA (posuzování koncepcí). Posuzování je upraveno zákonem č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí ve znění zákona č. 93/2004 Sb. V rámci procesu EIA jsou posuzovány stavby, činností a technologie, v procesu SEA pak koncepce.