Inteligentní energetický management pro SVJ a BD

Elektrická energie a plyn 

Vlivem připravované novely energetického zákona se úspora realizovaná pouhou změnou dodavatele elektrické energie jeví jako nepodstatná. Nový rozměr do této problematiky vnáší poskytování služeb komplexního energetického managementu ENWOX společně s využíváním inteligentních technologií pro řízení jednotlivých spotřeb.

Co je to Energetický Management?

Jde o efektivní řízení energetických procesů. co to znamená? Chcete-li následky neustálého zdražování energií minimalizovat a skutečně začít šetřit, je nezbytné své energie efektivně spravovat. Tím nejlepším směrem k vysokému úspornému efektu je cesta energetického managementu, který se zabývá defi nováním potřeb a hledáním opatření za účelem snížení spotřeby elektrické energie v daném objektu.

energetickymanagementZískáte informace o aktuálním stavu spotřeby, nákladech a především ztrátách energie. Tyto údaje následně poslouží jako podklad pro vyhodnocení nedostatků a určení opatření vedoucí k efektivnějšímu využívání energie a k optimalizaci vašich nákladů. Získáte tak absolutní přehled a kontrolu nad spotřebou ve svém objektu.

Jak dosahuje Energetický Management úspory?

Úspory vzniklé po zavedení energetického managementu je možné dosahovat prováděním různých samostatných opatření nebo jejich kombinací, což je také nejoptimálnější. O možnosti proveditelnosti jednotlivých opatření je vždy rozhodnuto na základě podrobného technického auditu a vyhodnocení dlouhodobě sledovaných parametrů sítě při odběru energie, s ohledem na potřeby provozu.

Dodávka elektrické energie – propojením informací z naší technologie a energeticky-analytického serveru jsme jako dodavatelé elektrické energie schopni poskytnout koncovému zákazníkovi mnohem výhodnější cenu, často hluboce pod standardními fixními produkty.

Postup vstupního zhodnocení a realizace projektu

Sběr dat o spotřebě

Prvním krokem je sběr dat o spotřebě a aktuálních smluvních vztazích se současným dodavatelem elektrické energie. To znamená, že od jednotlivých bytových jednotek, ale i společných částí domu (sklepy, chodby, výtahy) je nutné doložit minimálně jednu fakturu za uplynulý rok od současného dodavatele elektřiny, odběratelskou smlouvu a poslední platný dodatek smlouvy.

Výstupní zpráva základní analýzy

Následuje zpracování základní bezplatné analýzy, která má za cíl zjistit relevantnost využití systému a možnou výši úspory. Výstupem je dokument, podávající základní informace o současném stavu spotřeb objektu a obsahující návrh a možnosti optimalizace. Zákazník tak dostává okamžitou informaci o tom, zda vůbec má smysl provádět první opatření.

Smlouvy a realizace

Pokud zákazník rozhodne o realizaci, proběhne podpis smluv. Dále následuje instalace centrální komunikační jednotky a měřícího zařízení, komplexní technický audit objektu a poté zahájení dodávky elektrické energie od společnosti ENWOX ENERGY s.r.o.

Podstatným krokem je neustále probíhající komplexní měření a analýza, na základě níž postupně dochází k přijímání opatření, která jsou navíc průběžně kontrolována. Tento systém lze také i nadále rozšiřovat o další úsporné technologie.

Co je obsahem zprávy základní analýzy?

Každé realizaci předchází zpracování základní analýzy. Vytváříme ji ze získaných informací o potřebách a ze základního technického auditu.

stastnarodinaPřevážně se jedná o tato opatření:

  • Snížení ceny silové energie
  • Optimalizace distribuční sazby
  • Využití rozdílných tarifních cen za přenos / nutné nastavení automatického spínání okruhů
  • Optimalizace příkonu / nutnost detailní analýzy potřeby jednotlivých spotřebičů
  • Optimalizace počtu odběrných míst

Jak provádíme energetický management v ENWOX®?

Skupina ENWOX se dlouhodobě zabývá vývojem a výrobou inteligentních systémů pro efektivní využívání elektrické energie. je tvořena propojenými týmy odborníků pro energetiku, It, regulaci, automatizaci, výrobu technologií a dodávku energie. Toto spojení nám umožňuje dosahovat výrazných výsledků úspor bez vysokých investic pro zákazníka.

enwox

Na energetický management nahlížíme jako na komplexní balík služeb skládající se ze tří základních procesů:
PORADENSTVÍ – jeho cílem je jednoduše, srozumitelně a pravdivě zákazníkovi sdělit, kde a jak jeho peníze zbytečně unikají a poradit mu, co udělat proto, aby plýtvání zamezil a začal šetřit.
TECHNOLOGIE – je důležitým nástrojem pro získávání dat o chování objektu, a také umožňuje provádění jednotlivých opatření energetického managementu při řízení spotřeby. Výše uvedené funkce pak zajišťuje centrální komunikační jednotka MASTERWOX.

DODÁVKA ELEKTRICKÉ ENERGIE – propojením informací z naší technologie a energeticky-analytického  serveru jsme jako dodavatelé elektrické energie schopni poskytnout koncovému zákazníkovi mnohem výhodnější cenu, často hluboce pod standardními fixními produkty.

analusporZpráva základní analýzy má vždy jednoduchou a srozumitelnou podobu a obsahuje následující informace:

• Základní přehled aktuálních spotřeb a plateb
• Porovnání aktuálních cen elektrické energie s cenou ENWOX ENERGY

• Nabídku služby základního energetického managementu ENWOX

S výstupem této analýzy je poté důkladně seznámen výbor subjektu, který nejdříve sám zhodnotí, zda je  toto řešení pro bytový dům dostatečně přínosné. V případě kladného vyhodnocení budou výsledky základní analýzy prezentovány na shromáždění či členské schůzi s rozhodnutím o ne/přijetí realizace projektu.

 

Financování

Jsme si vědomi faktu, že se v současné době vlastníci bytových domů nechtějí nadále zatěžovat úvěry u nejrůznějších institucí. Filozofie našeho odborného sdružení je nastavena tak, aby si naše činnosti a služby na sebe samy vydělaly a zároveň, aby z dosažené úspory zbyly i další finanční prostředky pro naše klienty.

Nabízíme možnost profinancování – investice do energetického managementu ENWOX z dosažených úspor, tzn., že naše technologická řešení lze profinancovat z výsledné úspory.