Evropské dotační programy pro období 2007 – 2013

V současném programovém období 2007 – 2013 jsou připraveny následující Operační programy a Program rozvoje venkova.

Operační programy jsou tematicky a regionálně vymezeny a specifikují cíle, kterých chtějí realizací projektů dosáhnout.

Cíl Konvergence – v ČR pod něj spadají všechny regiony soudržnosti vyjma Hl. m. Prahy. Je realizovaný prostřednictvím sedmi regionálních a osmi tématických OP.

Cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost – dva OP určené pro Hl. m. Praha.

Cíl Evropská územní spolupráce – devět OP určených pro podporu přeshraniční, mezinárodní a nadnárodní spolupráce. V ČR pod něj spadají všechny regiony.

Program rozvoje venkova slouží k rozvoji venkovského prostoru a snížení negativních vlivů intenzivního zemědělského hospodaření. Cílem je rozvíjet podnikání, snižovat nezaměstnanost na venkově a posílit sounáležitost obyvatel.

Programy v Cíli Konvergence

Tématické: Financované z:
1. OP Životní prostředí ERDF a FS
2. OP Doprava ERDF
3. OP Podnikání a inovace ERDF
4. OP Výzkum a vývoj pro inovace ERDF
5. OP Lidské zdroje a zaměstnanost ESF
6. OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost ESF
7. Integrovaný OP EFDF
8. OP Technická pomoc ERDF

- (pro Cíl Konvergence, Konkurenceschopnost a zaměstnanost)

Regionální:

 1. ROP NUTS II Jihovýchod
 2. ROP NUTS II Jihozápad
 3. ROP NUTS II Moravskoslezsko
 4. ROP NUTS II Severovýchod
 5. ROP NUTS II Severozápad
 6. ROP NUTS II Střední Čechy
 7. ROP NUTS II Střední Morava

Všechny ROP se zaměřují na obdobná témata:

 • Dopravní dostupnost a obslužnost
 • Rozvoj území
 • Regionální rozvoj a podnikání
 • Rozvoj cestovního ruchu

Všechny ROP jsou financovány z ERDF.

Programy v Cíli Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

1. OP Praha Konkurenceschopnost

Oblastmi podpory jsou: Dopravní dostupnost a rozvoj ICT, Životní prostředí, Inovace a podnikání, Technická pomoc.
Financováno z ERDF.

2. OP Praha Adaptabilita

Oblastmi podpory jsou: Podpora rozvoje znalostní ekonomiky, Podpora vstupu na trh práce, Modernizace počátečního vzdělávání, Technická pomoc.
Financováno z ESF.

Programy v Cíli Evropská územní spolupráce

Operační programy přeshraniční spolupráce:

 1. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko
 2. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko
 3. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko
 4. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko
 5. OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko

Jejich úlohou je podpora hospodářské a sociální integrace území, společenských a kulturních vztahů, péči o přírodní bohatství, rozvoj cestovního ruchu, trhu práce, výstavba infrastruktury, spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje, vzdělávání a inovací, obnova památek, rozvoj turistiky, atd.

Společným rysem je přeshraniční dopad projektů, financovány jsou z ERDF.

1. OP Meziregionální spolupráce

Posláním je výměna zkušeností, podpora informačních a komunikačních technologií, spolupráce v oblasti podnikání, zaměstnanosti, vzdělávání, atd.
Financován z ERDF.

2. OP Nadnárodní spolupráce

Cílem jsou priority jako věda a výzkum, konkurenceschopnost, rozvoj atraktivních měst, výměna zkušeností, atd.
Financován je z ERDF.

3. Interact II

OP zaměřený na šíření znalostí, zkušeností , atd.

4. Espon 2013

OP slouží k získávání informací o rozvoji regionů a dopadech realizace politik EU.

V těchto OP jsou podporovány neinvestiční projekty.

Cílová skupina

Struktura našich zákazníků vyplývá z operačních programů, do kterých projekty připravujeme. OP jsou určeny pro nejširší oblast žadatelů. Zejména jde o:

 • obce a města vč. jejich svazků
 • vzdělávací instituce (školy, výzkumné instituce, resortní výzkumné ústavy)
 • vzdělávací a poradenské agentury
 • neziskové organizace (nadace, občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace)
 • poskytovatele sociálních služeb
 • zdravotnické organizace
 • vlastníky a správce infrastruktury
 • vlastníky drážních vozidel a provozovatelů drážní dopravy
 • podnikatelské subjekty
 • státní podniky
 • profesní a zájmová sdružení
 • fyzické osoby, občany, společenství vlastníků jednotek
 • zemědělští i nezemědělští podnikatelé
 • atd.