Dozory staveb, BOZP

  • provedení trvalé a pečlivé sledovanosti plnění harmonogramu stavby
  • provedení včasného odborného dohledu v průběhu stavby na jakoukoliv odchylku, která by mohla mít negativní dopad na výši nákladů stavby nebo kvalitu jeho výstupů
  • navrhovaní změn postupů a realizačních činností v rámci stavby s cílem minimalizovat náklady při zajištění řádné kvality
  • provedení kontroly postupu prací včetně vedení stavebního deníku
  • organizace a vedení kontrolních porad 1 x týdně se zhotovitelem a projektantem
  • odborný dohled a provedení kontroly předání a převzetí díla mezi zhotovitelem a objednatelem – formulace zápisu, vyklizení staveniště
  • provedení kompletace podkladů pro uzavření stavby
  • provedení koordinace a minimalizace bezpečnostních a hygienických rizik spojených s procesy výstavby