Dotační programy

Program EFEKT

Program EFEKT na rok 2014 byl vyhlášen. Více informací zde

Zdroj: www.mpo-efekt.cz

OPPI – program ROZVOJ
Na základě nedávné devizové intervence ČNB došlo k oslabení české měny vůči dolaru a též vůči euru. Tento krok má analogicky za následek zvýšení inflace a navýšení cenové hladiny koruny jak k euru tak dolaru. Vzhledem k tomu, že celková alokace programu ROZVOJ, schválená rozhodnutím Evropské komise, je stanovena v eurech, má oslabování kurzu koruny rovněž dopad v podobě zvyšování korunového ekvivalentu této alokace. Řídící orgán rozhodl z výše uvedeného důvodu o prodloužení příjmu registračních žádostí (RŽ) v programu ROZVOJ do 16. 12. 2013 a to do 12:00 hod.
více informací zde

zdroj: www.mpo.cz

 OPŽP – Operační program Životní prostředí

Podle výše finančních prostředků vyčleněných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj, posílených z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR a státního rozpočtu, je druhým největším českým operačním programem Operační program Životní prostředí (OPŽP). Jeho cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí v ČR.

Tento program je otevřen téměř všem žadatelů. Žadatelem se mohou stát obce, města, organizace státní správy a samosprávy, výzkumné a vědecké ústavy, právnické a fyzické osoby i neziskové organizace. Přesnou specifikaci, kdo může žádat a podrobné informace, jsou uvedeny v Implementačním dokumentu.

Program OPŽP rozděluje podporované oblasti do osmi prioritních os. Z energetického hlediska jsou zajímavé tyto: prioritní osa 2- Dotace pro zlepšování kvality ovzduší a prioritní osa 3- Dotace na využívání zdrojů energie. Žadateli v těchto prioritních osách mohou být obce a města, přísp. organizace a složky měst, svazky obcí, kraje, přísp. organizace a org. složky krajů a státu, neziskové organizace, obchodní společnosti obcí či veřejnoprávních subjektů. Dotace může dosáhnout až 90% z celkových způsobilých výdajů na projekt. Žádosti se mohou podávat pouze v rámci výzvy vyhlášené pro danou oblast podpory (prioritní osu).

28.02.2014 – Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky výzvy (LVIII., LIX. a LX. výzva) pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) v prioritních osách 1, 2, 3, 4 a 6.

Žádosti o podporu v rámci LVIII. výzvy jsou přijímány od 5. března do 15. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 1.3 Omezování rizika povodní

1.3.1. Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany

Oblast podpory 2.2 Omezování emisí

Oblast podpory 4.1 – Zkvalitnění nakládaní s odpady

Oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží

Oblast podpory 6.1 – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Oblast podpory 6.2 - Podpora biodiverzity

Oblast podpory 6.3 - Obnova krajinných struktur

Oblast podpory 6.4 – Optimalizace vodního režimu krajiny

Oblast podpory 6.5 – Podpora regenerace urbanizované krajiny

Oblast podpory 6.6 – Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod.

Žádosti o podporu v rámci LIX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. května 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 2.1 - Zlepšení kvality ovzduší

2.1.1. Snížení imisní zátěže ze zdrojů v objektech nenapojených na CZT

2.1.2. Snížení příspěvku k imisní zátěži obyvatel omezením emisí z energetických systémů včetně CZT

2.1.3. Snížení imisní zátěže omezením prašnosti z plošných zdrojů

Žádosti o podporu v rámci LX. výzvy jsou přijímány od 5. března do 30. dubna 2014 v následujících oblastech podpory:

Oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny

3.1.1. Výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE

Oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry

3.2.1. Realizace úspor energie

3.2.2. Využívání odpadního tepla

Přehled aktuálních výzev naleznete na webu Operačního programu Životní prostředí

 OPPI – Operační program Podnikání a inovace

Agentura CzechInvest vyhlašuje dnem 2.4.2013 výzvu k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem, který je podpořen z programu PORADENSTVÍ. Na tuto výzvu je alokováno 128 mil. Kč.

Příjem žádostí bude zahájen dne 2.4.2013 a ukončen 31.10.2013.

Poskytovatelem dotace je Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, příspěvková organizace MPO. Cílem projektu je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Operační program Podnikání a inovace má pro podnikatele v období 2007 – 2013 připraveno téměř 90 miliard korun. Informace o vyhlášení Výzvy k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem podpořeného z Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 – program PORADENSTVÍ a další informace o projektu, úplný text Výzvy, vymezení způsobilých výdajů, forma podpory, výběrová kritéria a související dokumentace budou k dispozici na webových stránkách www.mpo.cz, www.mpo-oppi.cz, a www.czechinvest.org k datu vyhlášení výzvy.

Výzva v rámci projektu CzechEkoSystem

Zdroj: www.mpo-oppi.cz

Ministerstvo životního prostředí v létě opět spustí program kotlíkových dotací pro Moravskoslezský kraj

Tisková zpráva

29.04.2013 – V pondělí 29. dubna byla vyčerpána částka 40 milionů korun, která byla určena pro 3. společnou výzvu MŽP a MSK na výměnu starých neekologických kotlů v Moravskoslezském kraji.

Do této výzvy bylo přijato 1005 žádostí, všechny žádosti doručené po uvedeném termínu budou automaticky vyřazeny. Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Krajským úřadem Moravskoslezského kraje už tímto způsobem nabídlo celkem 100 milionů korun.

"Můžu všem obyvatelům Moravskoslezského kraje slíbit, že v létě vypíšeme další výzvu, ve které bude dostatek peněz na výměnu kotlů. Zájem veřejnosti jasně ukazuje, že tento program má smysl. V současné době registrujeme zájem o program i z dalších krajů. Podmínkou je, že kraj ke každé ministerské koruně dá svoji vlastní korunu," říká ministr životního prostředí Tomáš Chalupa.

Zdroj: www.sfzp.cz