Dotační management

Komplexní činnosti a služby s projekty dotovanými v rámci jednotlivých dotačních programů ve všech fázích realizace projektu.

1. Analýza dotačních příležitostí

 • posouzení projektového záměru z hlediska možnosti získání dotace a vyhledání vhodného dotačního titulu
 • přehled vhodných dotačních titulů s vyznačením aktuálních a plánovaných výzev
 • posouzení vhodnosti žadatele v rámci daného dotačního titulu

2. Příprava projektu, zpracování a podání žádosti o dotaci (přípravná fáze projektu):

 • zpracování základní projektové analýzy s ohledem na aktuální podmínky zvoleného dotačního programu (resp. konkrétní výzvy) a s ohledem na možnosti a potřeby investora
 • zpracování harmonogramu akce s vyznačením klíčových momentů
 • zpracování finanční analýzy akce s promítnutím finančních možností investora, cash-flow projektu, základní možnosti financování
 • vypracování projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti, vypracování energetického auditu podle podmínek konkrétního dotačního programu (resp. výzvy)
 • zpracování žádosti o dotaci
 • zpracování, zajištění a spolupráce všech příloh k žádosti o dotaci včetně studie proveditelnosti, finanční analýzy (CBA)
 • vyřízení podání žádosti o dotaci

3. Dotační management (realizační fáze projektu):

 • zajištění potřebných kroků k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
 • zajištění komunikace s poskytovatelem dotace a dalšími institucemi
 • provedení výběrového řízení na generálního dodavatele
 • provedení výběrového řízení na technický dozor investora a koordinátora BOZP
 • kompletní administrace projektu
 • spolupráce při organizaci a řízení projektu
 • zajištění kontroly a realizace opatření v souvislosti se splněním podmínek dotace (způsobilé náklady, kontrola čerpání dotace, harmonogram, monitorovací ukazatele, naplnění cílů projektu)
 • zpracování průběžných a závěrečné monitorovací zprávy
 • spolupráce na vyúčtování projektu a zpracování žádosti o platbu.

4. Udržitelnost projektu (provozní fáze projektu):

 • poradenství a konzultační činnost v oblasti zajištění udržitelnosti projektu
 • zpracování monitorovacích zpráv o udržitelnosti projektu
 • kontrola udržitelnosti projektu a navrhování opatření v případě problémů se zajištěním udržitelnosti projektu.