Dotace

 1. Program „Zelená úsporám“

 2. Úvěry pro mladé rodiny

 3. Integrovaný operační program

 4. Program NOVÝ PANEL


1. Program „Zelená úsporám“

Cílem programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech. Podporujeme pouze akce realizované na území České republiky a ukončené po vyhlášení programu.

Všechny přijaté žádosti v programu Zelená úsporám o podporu jsou průběžně administrovány. Vzhledem ke stále probíhající kontrole žádostí stále není znám termín otevření programu.

Více informací na: www.zelenausporam.cz

2. Úvěry pro mladé rodiny

Úvěr poskytne Státní fond rozvoje bydlení mladým lidem:

a) žijícím v manželství, jestliže alespoň jeden z manželů v roce podání žádosti nedosáhne ještě 36 roku věku, přitom není rozhodující, který z manželů podá žádost o úvěr;
b) samostatným osobám, které v roce podání žádosti nedosáhnou 36 roku věku, pokud trvale pečují nejméně o jedno nezletilé dítě. Může jít i o dítě osvojené.

Úvěr může být poskytnut do výše 300 tisíc Kč, je splatný nejdéle do 20 let a úročí se dvěma procenty ročně.

Fond si podobně jako banka zajišťuje návratnost poskytnutých úvěrů. Proto požaduje některou z forem zajištění splácení úvěru, nejčastěji formou závazku ručitele. S žadatelem může však být dohodnuta i jiná standardní forma zajištění. Zajištění zástavou na nemovitosti zpravidla ponechává hypoteční bance, aby nebránil složit potřebnou finanční částku z více zdrojů.

Na žádost příjemce úvěru může být počátek splácení jistiny úvěru odložen nejdéle na dobu deseti let ode dne, kdy bylo s čerpáním úvěru započato. Po dobu tohoto odkladu příjemce splácí pouze úrok. Celková doba splatnosti však nesmí překročit 20 let.

Ze sociálních, rodinných a jiných závažných důvodů může Fond povolit přerušení splácení jistiny úvěru, nejdéle však na dobu dvou let. V takovém případě se doba splatnosti úvěru prodlouží o dobu, na kterou bylo povoleno přerušení splácení.

Úvěr je možno využít k financování:

 • výstavby bytu podle zákona o vlastnictví bytů
 • výstavby bytu v rodinném domě
 • výstavby bytu formou změny stavby, kterou vznikne byt z prostorů původně kolaudovaných k jiným účelům než k bydlení
 • koupě bytu
 • koupě rodinného domu s jedním bytem
 • úhrady za převod členských práv a povinností v bytovém družstvu, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

 • úhrada členského vkladu do bytového družstva, stane-li se příjemce úvěru nájemcem družstevního bytu

Velikost bytu nebo rodinného domu není limitována.

V případě, že byt je pořizován výstavbou nebou koupí, bude v případě narození dítěte v době po uzavření úvěrové smlouvy nesplacená část jistiny úvěru snížena o 30 tis. Kč za každé narozené dítě (nebo osvojené).

Úvěr nelze poskytnout:

 • je-li žadatel, jeho manžel nebo manželka vlastníkem bytu, bytového domu, rodinného domu nebo nájemcem družstevního bytu
 • téže osobě opakovaně
 • na výstavbu nebo pořízení bytu, na který byl úvěr Státním fondem rozvoje bydlení již poskytnut

Více informací na: www.sfrb.cz


3. Integrovaný operační program

Oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích

Projekty mohu být realizovány pouze v zónách, které jsou zařazeny do tzv. IPRM (Integrovaný plán rozvoje měst)

Proto aby zóna byla zařazena do IPRM musí splňovat tyto základní požadavky:

 • Musí se jednat o prioritu města
 • Zóna musí zahrnovat nejméně 500 bytů
 • Musí se jednat o Deprimovanou zónu

Deprimovovaná obytná zóna – musí splňovat alespoň tři z následujících kritérií:

a) vysoká míra chudoby a vyloučení
b) vysoká míra dlouhodobé nezaměstnanosti
c) neuspokojivý demografický vývoj
d) nízká úroveň vzdělání, významné nedostatky v oblasti dovedností a velký počet studentů, kteří
předčasně opouštějí školu
e) vysoký stupeň kriminality a delikvence
f) obzvláště znečištěné životní prostředí
g) nízká míra hospodářské aktivity
h) velký počet přistěhovalců, etnických skupin a příslušníků menšin nebo uprchlíků

Více informací na: www.strukturalni-fondy.cz

4. Program NOVÝ PANEL

V roce 2010 bylo podáno již více než 700 žádostí o podporu rekonstrukcí bytových domů v programu Nový Panel poskytovanou formou úrokových dotací. Další žádosti by již nebylo možné uspokojit z prostředků vyčleněných pro tuto formu podpory ve schváleném rozpočtu na rok 2010. Z toho důvodu je s účinností od 13. srpna 2010 pozastaven příjem žádostí.

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Poskytovatel podpory:

 • Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků)
 • Českomoravská záruční a rozvojová banka, a. s. (pro bankovní záruky)

Více informací na: www.sfrb.cz