Povinnost vlastnit energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy

Dne 28.1. 2013

Kdy je povinnost vlastnit energetický audit, průkaz energetické náročnosti budovy, kontroly kotlů a klimatizačních systémů.

INFORMACE K ENERGETICKÉMU AUDITU.

Pokud soubor všech objektů má dohromady spotřebu nad 35.000GJ, je majitel povinen mít pro každou budovu se spotřebou nad 700GJ vypracován energetický audit:

 1. Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká fyzickým a právnickým osobám povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 35.000GJ (9.722MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné osoby a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než 700GJ (194MWh) za rok.
 2. Hodnota celkové spotřeby energie, od níž vzniká organizačním složkám státu, organizačním složkám krajů a obcí a příspěvkovým organizacím povinnost zpracovávat pro své budovy nebo energetická hospodářství energetický audit, se stanoví ve výši 1 500GJ (417MWh) za rok jako součet za všechny budovy a energetická hospodářství příslušné organizační složky nebo příspěvkové organizace a týká se pouze jednotlivých budov nebo jednotlivých energetických hospodářství, které mají spotřebu energie vyšší než700GJ (194MWh) za rok.
 3. Pro určení celkové roční spotřeby energie. V případě pevných, kapalných a plynných paliv se použije výhřevnost udávaná jejich dodavatelem při obchodním styku.

Pokud soubor všech objektů má dohromady spotřebu nad 1.500GJ, je povinna státní organizace mít pro každou budovu se spotřebou nad 700GJ vypracován energetický audit.

 

INFORMACE K PRŮKAZU ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY.

 1. Novostavba – musí splnit průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhlášky 148/2013 (než bude vydána její platnost, řídíme se vyhláškou 148/2007).
 2. Rekonstrukce – musí splnit jednu z variant vyhodnocení průkazu, podrobněji bude řešeno ve vyhlášce v dubnu 2013 (v podstatě měněné konstrukce na doporučenou hodnotu U, nebo splnit jako celek U prům.)
 3. Zajistit zpracování průkazu u budovy užívané orgánem veřejné moci od 1. července 2013 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2 a od 1. července 2015 s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250m2.
 4. Zajistit zpracování průkazu pro užívané bytové domy nebo administrativní budovy:

  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500m2 do 1. ledna 2015,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.000m2 do 1. ledna 2017,
  • s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1.000m2 do 1. ledna 2019.
 5. Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni zajistit zpracování průkazu:

  • při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
  • při pronájmu budovy,
  • od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy,

V případě větší změny dokončené budovy jsou stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek povinni plnit požadavky na energetickou náročnost budovy podle prováděcího právního předpisu a stavebník je povinen při podání žádosti o stavební povolení nebo ohlášení stavby, anebo vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou povinni před zahájením větší změny dokončené budovy, v případě, kdy tato změna nepodléhá stavebnímu povolení či ohlášení, doložit průkazem energetické náročnosti budovy:

 1. splnění požadavků na energetickou náročnost budovy na nákladově optimální úrovni pro budovu nebo pro měněné stavební prvky obálky budovy a měněné technické systémy podle prováděcího právního předpisu,
 2. posouzení technické, ekonomické a ekologické proveditelnosti alternativních systémů dodávek energie podle prováděcího právního předpisu,
 3. stanovení doporučených opatření pro snížení energetické náročnosti budovy podle prováděcího právního předpisu.

dále

stavebník, vlastník budovy nebo společenství vlastníků jednotek jsou dále povinni vybavit vnitřní tepelná zařízení budov přístroji regulujícími a registrujícími dodávku tepelné energie konečným uživatelům v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem. Konečný uživatel je povinen umožnit instalaci, údržbu a kontrolu těchto přístrojů,

a

u budov užívaných orgány státní správy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1.500m2 zařadit do 1. ledna 2015 tyto budovy do Systému monitoringu spotřeby energie uveřejněného na internetových stránkách ministerstva,

a

povinná pravidelná kontrola kotlů (nad 20kW) a klimatizací (nad 12kW):

 1. U provozovaných kotlů se jmenovitým výkonem nad 20 kW a příslušných rozvodů tepelné energie je jejich vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu těchto kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole provozovaných kotlů a příslušných rozvodů tepelné energie,
 2. U provozovaných klimatizačních systémů se jmenovitým chladicím výkonem vyšším než 12 kW je jeho vlastník nebo společenství vlastníků jednotek povinen zajistit pravidelnou kontrolu tohoto klimatizačního systému, jejímž výsledkem je písemná zpráva o kontrole klimatizačního systému.

Příspěvek byl publikován v rubrice Aktuality. Můžete si uložit jeho odkaz mezi své oblíbené záložky.